Laiškas dėl Kolainių mokyklos reorganizacijos

Be kategorijos

Atsižvelgdami į Kelmės rajono svetainėje 2013 m. kovo 15 d. viešai paskelbtą rajono tarybos sprendimo projektą „Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Kolainių pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant prie Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo“, į rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano pakeitimo projektą ir į Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2013-02-19 raštą „Dėl mokyklų bendruomenių sprendimų“ Nr. 126.1.16./ŠS-29 ir remdamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 5 dalimis informuojame, kad minėti sprendimai ir jų projektai Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės n e t e n k i n a, o jo autoriai ir iniciatoriai vykdo neskaidrią ir nesąžiningą veiklą. Prašome atsižvelgti į mūsų argumentus bei padėti išspręsti susidariusią situaciją:

1. Bendrojo plano pakeitimų projekte pasigendame konkrečių argumentuotų motyvų, kuo remiantis keičiamas vos prieš metus priimtas mokyklų pertvarkos 2012-2015 m. bendrasis planas, kuriuo pakeistas mokyklos statusas į mokyklą-daugiafunkcį centrą (Kelmės rajono tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-5).  Minėtas sprendimas tiko visai mokyklos bendruomenei. Šiuo metu rajono valdžia teigia, kad pakeitimus planuoja atsižvelgdama į mokinių mažėjimą, tačiau kaip ji nematė to mažėjimo, kai prieš metus patvirtino mokyklų pertvarkos planą iki 2015 metų? Tuo labiau, kad yra mokyklų, kuriose mokinių skaičius nėra didesnis, tačiau jų niekas neplanuoja reorganizuoti.

2. Mokykloje stebimas nedidelis mokinių judėjimas, tačiau padėtis pakankamai stabili. Nors mokykloje besimokančių mokinių skaičius yra stabilus, tačiau rajono valdžios sprendimai nemotyvuotai keičiasi. Kelmės r. Kolainių pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre 2012-2013 mokslo metų pradžioje mokėsi 61 mokinys. 2011-2012 mokslo metus pradėjome su 62 mokiniais. 2010-2011 m.m. pradėjome su 63 mokiniais. 2013-2014 mokslo metais turėsime 68 mokinius. Lyginant rajono mokyklų komplektavimą pastaraisiais metais, pastebime, kad 1-4 klasėse iki šiol mokinių skaičius nebuvo prasčiausias, tačiau tuomet kitų mokyklų niekas neplanavo reorganizuoti.

3. Daugelio mokyklų finansinė situacija pasikeitus mokinio krepšelio skaičiavimo metodikai netikėtai pasikeitė į blogąją pusę. Ne išimtis ir Kolainių mokykla, tačiau – iki 2012 metų gruodžio 1 d. mokykla nė karto nebaigė finansinių metų su skolomis mokinio krepšeliui, o skolos aplinkai  niekada nebuvo. Dėl vadovų praktiškumo ir ūkiškumo bei mokytojų tarpusavio sutarimo mokinio krepšelio lėšos buvo taupomos metai iš metų. Mokytojai jau keli metai suvokia padėties rimtumą, todėl, siekdami taupyti ir išlaikyti darbo vietą, patys nesiekia aukštesnių kvalifikacinių kategorijų (ko yra gausiai kitose mokyklose – metodininkų), už savo lėšas tobulina savo kvalifikaciją, sąžiningai dirba gaudami atlyginimus pagal mažiausius koeficientus. Šiandien matome naujus rajono valdžios žingsnius, kuriais tiesiogiai siekiama bausti sąžiningai dirbančius pagrindinės mokyklos vadovus, neeikvojusius valstybės lėšų. Klausiame, kodėl nebuvo imamasi priemonių prieš tuos vadovus, kurie taupymo metu ir toliau kėlė savo mokytojų kvalifikacines kategorijas, mokėjo jiems priedus, atlyginimams taikė aukštesnius nei minimalius koeficientus, nepaisant to, kad ne vienos jų valdomų įstaigų finansinė padėtis biudžetinių metų pabaigoje buvo įsiskolinusi rajonui? Kodėl eilę metų šioms įstaigoms valdžia padengdavo įsiskolinimus, o šiemet, patyrusius pirmą kartą lėšų trūkumą, vadovus siekia bausti atleidimu iš darbo, prisidengdami mokyklų tinklo pertvarka, kai tuo tarpu kiti vadovai ir toliau džiaugiasi ir naudojasi nebaudžiamumu?

4. Siūlomas pertvarkos pakeitimas mūsų bendruomenei netinka, nes esant panašiai situacijai keletoje rajono mokyklų, keičiama konkrečiai Kolainių bendruomenės padėtis. Atkreipiame dėmesį, kad rajono Lykšilio pagrindinėje mokykloje ateinančiais metais numatoma mokyti vos 59 mokinius (pagal viešai paskelbtą klasių komplektų skaičių Kelmės rajono mokyklose 2013-2014 m.m.), o Kolainių mokykloje 68 mokinius, tačiau minėta mokykla paliekama už rajono mokyklų pertvarkos ribų. Taip pat šios mokyklos pradinėse klasėse esančius 12 mokinių planuojama mokyti dviem komplektais (1-3 klasė – 4 mokiniai ir 2-4 klasė – 8 mokiniai), kai mūsų mokykloje planuojame mokyti 21 mokinį tais pačiais 2 komplektais (1-3 klasė – 7 mokiniai ir 2-4 klasė – 14 mokinių).

5. Siūlydama pertvarkos pakeitimą rajono valdžia tikina, kad mažina tik valdymo išlaidas, tačiau kaimyninių mokyklų darbuotojai ir vadovai jau dabar atvirai kalba, jog bus dedamos visos pastangos, kad Kolainių mokyklos mokiniai būtų pervežami į vadovavimo teises perėmusios įstaigos patalpas, nepaliekant filialo ir jame dirbančių darbuotojų. Šiam žingsniui nepritaria nei mokinių tėvai, nei mokyklos darbuotojai, nes geriausiu atveju mokykla savo patalpose dirbs ilgiausiai 1 metus. Tuo įsitikinome remdamiesi ne vienos Lietuvos Respublikos reorganizuotos mokyklos pastarųjų metų likimu. Taip pat grėsmę kelia vienas iš motyvų – reorganizuoti mokyklą – rajono politikų teiginys, kad kelio danga nuo Kolainių iki Užvenčio yra gera, lyginant su keliu nuo Vidsodžio iki Šaukėnų. Kaip susijusi kelio dangos būklė su administravimo išlaidų mažinimu?

6. Pagal mokinio krepšelio skaičiavimo metodiką yra numatytas konkretus minimalus mokinių skaičius (10) vienoje mokyklos klasėje. Rajono taryba turi teisę keisti mokinių minimalų skaičių klasėje, ir nors paskutinį kartą klasių komplektavimo tvarka rajone buvo tvirtinama 2008 m., tačiau iki šiol minėto skaičiaus nėra raštiškai patvirtinta, todėl negalime tinkamai įvertinti savo finansinės padėties ir strategiškai matyti mokyklos ateitį. Taip pat negalime įvertinti rajono politikų sprendimų skaidrumo kitų mokyklų klasių komplektavimo klausimais. 2013 m. kovo 12 d. Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikėme numatomą klasių komplektavimą Kolainių mokykloje-daugiafunkciame centre 2013-2014 m.m., tačiau numatomame rajono tarybos sprendimo dėl klasių komplektų skaičiaus projekte nebeliko mūsų mokyklos X klasės motyvuojant, kad klasėje nėra 8 mokinių – tuo tarpu šis mokinių skaičius nėra niekuo paremtas ir niekur nėra užfiksuotas.

7. 2012 metais vadovaudamiesi Kelmės rajono tarybos sprendimu dėl mokyklų tinklo pertvarkos komplektavome 9 klasę su 5 mokiniais, sutartimi garantuodami mokiniams ir jų tėvams mokslo tęstinumą iki 10 klasės pabaigos. Šiuo metu ir mokiniai, ir tėvai, ir mokytojai jaučiasi apgauti. Šioje situacijoje tiesiog privalome išlaikyti tėvų ir mokinių pasitikėjimą mokykla ir vykdyti sutarties sąlygas, tuo labiau, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad „mokykla privalo vykdyti mokymo sutartyje numatytus mokyklos įsipareigojimus mokiniams“.

8. Kelmės rajono valdžia, vykdydama pertvarką, painiojasi skaičiuose, vykdymo terminuose. Viešai paskelbtame rajono tarybos sprendimo projekte „Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Kolainių pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant prie Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo“ gausu neatitikimų:

8.1. Nors pertvarka dar neįvykusi, visur jau minima mokykla kaip kaimyninės gimnazijos skyrius, palikta vietų direktoriaus parašams vasario mėnesį, nors su šiuo dokumentu susipažinome tik š.m. kovo 15 d.

8.2. Planuojamų patvirtinti Kelmės r. Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos reorganizavimo sąlygų 4.2. punktu teigiama, kad šia reorganizacija siekiama įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų planą, pagal kurį nėra numatytas mokyklos-filialo statusas.

8.3. Tų pačių reorganizavimo sąlygų 8 punktas numato, kad reorganizacijos pagrindas – 2012-2015 metų mokyklų tinklo pertvarkos plano, patvirtinto 2013 m. vasario xx d., įgyvendinimas. Kai tuo tarpu minėtas planas yra patvirtintas 2012 m. sausio 27 d. Nr. T-5 ir iki šiol nepakeistas.

9. Rajono tarybos sprendimo projekto „Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Kolainių pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą (…) ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo“ 2.1. punkte nustatytas reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės, tačiau stebint olimpiadų ir varžybų pasiekimus, tolimesnį mokinių mokymąsi matyti, kad mokymo pasiekimai ir kokybė nenusileidžia kitų rajono mokyklų mokinių pasiekimams. Taip pat neaišku, kaip pagerės mokymo kokybė, jei planuojama tik panaikinti Kolainių mokyklos administracijos etatus?

10. Kolainių seniūnaitijos gyventojai 2013 m. vasario 25 d. surinko 137 apylinkės gyventojų parašus su nuostata, kad juos tenkina Kolainių mokyklos-daugiafunkcio centro veikla, kad jie prieš bendruomenės, tradicijų ir kultūros židinio trypimą ir žlugdymą, kad jie pritaria savarankiškos mokyklos, o ne filialo statusui.

11. Be aukščiau minėtų argumentų kiekvienas mokyklos bendruomenės narys turi ir daugiau argumentų.

12.1. Einamiesiems 2013 metams mokinio krepšelio lėšų pakankame 9 mėnesiams, tačiau turime sprendimų sumažinti išlaidas, iki minimumo sumažinant ir panaikinant kai kuriuos etatus, dalinai jungiant IX ir X klases (toliau apie tai 8.3. punkte); taip pat nemažai yra sutaupyta gripo epidemijos metu; tikimasi sutaupyti ir mokytojams išėjus nemokamų atostogų.

12.2. Pasikeitus situacijai mokykloje – padidėjus mokinių skaičiui, prašome rajono tarybos leisti išimties tvarka komplektuoti 9 ir 10 klases, nes nuo 2014 m. sausio 1 d. mokykla tikisi didesnio mokinio krepšelio, todėl išlieka svarbiausia išgyventi 2013-uosius finansinius metus. Ateinančiais mokslo metais laukiame 9 ikimokyklinukų, tuomet mokinių skaičius mokykloje planuojamas 68, iš jų 4 mokiniai – specialiųjų poreikių, kurie yra dvigubinami;

12.3. Siekdami sutaupyti padidėsiančias lėšas ir išlaikyti galimybę teikti pagrindinį ugdymą, planuojame dalinai jungti 9 ir 10 klasės dalykus, skirdami po 1 jungtinę pamoką kiekvienam dalykui, išskyrus lietuvių kalbos, matematikos ir biologijos mokymui skirtas valandas; taip pat planuojame atsisakyti už būrelius mokamo užmokesčio, motyvuodami tuo, kad kaip daugiafunkcis centras teikiame nemokamas paslaugas visai kaimo bendruomenei – ir tėvams, ir jų vaikams. Tokiu būdu sutaupome tiek, kad bendras mokytojų krūvis padidėja vos 2,38 val. per savaitę, o išlaikydami 9 ir 10 klasės mokinius, išlaikome esamą ir didesnį mokinio krepšelį 2014-ais metais.

13. Aplinkos lėšas taupydami planuojame bendruomenei priimtinais būdais šildymo sezonu mažinti šildymui reikalingą lėšų poreikį.

14. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje minima, kad „tais atvejais, kai savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo prieštarauja mokyklos bendruomenės sprendimams, siūlymus dėl tokios mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pateikia Švietimo ir mokslo ministerija.“ Kodėl visų sprendimų projektų iniciatoriai, žinodami mokyklos bendruomenės nuostatas, vienašališkai siekia keisti mokyklos statusą? Tikimės, kad į mūsų nutarimus bus atsižvelgta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *